heinsuniverse

home
 

Afrikaans heartbreak lovesong love song

Practice your Afrikaans by listening to Ren's
second lovesong about heartbreak.
Ren van Zyl is a beautiful Afrikaans singer with amazing talent.
Support her on Facebook and YoutubeShe was kind enough again to share the lyrics and translations, thanks Ren !

Gebreek(Broken)-English GEBREEK-Afrikaans


Softly you touch me Saggies sal jy aan my raak
Sweeter than a bitter taste Soeter as ‘n bitter smaak
You will ask me - if I can carry everything Jy sal my vra – of ek alles kan dra
Only your words can make me better Net jou woorde kan my beter maak


Suddenly , the rain disappeared Skielik sal die ren verdwyn
Through the clouds the sun will shine again Deur die wolke sal die son weer skyn
I just want - the storm to settel Ek wil net h – dat die storm gaan l
Because tonight I'm struggling with the pain Want ek sukkel vanaand met die pyn


Chorus: Koor:
Break - your heart in two Breek - jou hart in twee
Send me the piece you wanted to give her Stuur vir my die stukkie wat jy haar wou gee
Make - my heart whole again Maak - my hart weer heel
Give me all the love that you wanted to share with her Gee my al die liefde wat jy met haar wou deel


You whisper in my left ear Jy fluister in my linker oor
Through the silence I can vaguely hear Deur die stilte kan ek vaagweg hoor
But the words come sooner - it was becoming colder Maar die woorde kom gouer - dit raak al hoe kouer
Because you think we've lost each other Want jy dink ons het mekaar verloor


My love I gave you My liefde het ek jou gegee
As the droplets of the big sea Soos die druppels van die groote se
Between the lines - you were never mine Tussen die lyne – jy was nog nooit myne
For your answer was always no, but ... Want jou antwoord was nog altyd nee, maar…


bridge : Brug:
Do you share all my dreams with her ​​- Give her our look Deel  jy al my drome met haar – Gee vir haar ons kyk
Give her the pictures of you that look great Gee vir haar die prentjies wat jou wonderlik laat lyk


LAST CHORUS  Laaste koor
Break - my heart in two Breek – my hart in twee
Then through all the pieces in the wide seas Dan gooi jy al die stukke in die wye se
Make - my heart hurt again Maak - my hart weer seer
Just say you're sorry , then you do it again ... S net jy is jammer en dan doen jy dit … weer


Then you do it again ! Dan doen jy dit weer!


mail Please contact me if you have any questions or comments.      |    2014 HeinsUniverse.com