home afrikaans

Learn some Afrikaans words. Here are wordlists with Afrikaans to English translations
Topic English Word
Afrikaans Word

Actions speak praat

say s

eat eet

want wil h

have het

know weet

tell vertel

use gebruik

drink drink

sleep slaap

look kyk

listen luister

ask vra

aswer antwoord

understand verstaan

sit sit

stand staan

lie down l

do doen

like hou van

come kom

go gaan

walk loop

fly vlieg

draw teken

write skryf

read lees

sing sing

swim swem

dance dans

cry huil

win wen

lose verloor

laugh lag

run hardloop

jump spring

remember onthou

forget vergeet

love lief h

hate haat

lie lieg

explain verduidelik

misunderstand vertstaan verkeerd

beg smeek

forgive vergeef

comfort troos

kill vermoor

get married trou

be pregnant verwag

help help

play speel

wear/put on dra

open maak oop

close maak toe

hit a person slaan

hit a object tref

make a call bel

take vat

go out gaan uit

buy koop

sell verkoop

pay money betaal

decide besluit

drive bestuur

feel (emotion) voel

study swot

climb klim

wash was

go to work gaan werk toe

get off work maak klaar met werk

go to class gaan klas toe

finish class maak klaar met klas

wait wag

hug druk

blow blaas

kiss soen

discover (situation) vind uit

take a vacation neem 'n vakansie

travel reis

take a rest/break rus

work werk

earn money verdien geld

save money spaar geld

reserve bespreek

exchange ruil

to welcome verwelkom

promise beloof

forgive vergeef

be careful wees versigtig

concentrate konsentreer

continue gaan voort

give up gee op

start begin

stop stop

get lost verdwaal

wake up word wakker

complain kerm

teach leer

learn leer

remind herhinner

willing to bereid om

accept aanvaar

consider oorweeg

looking forward to sien uit na

wish / hope Wens / hoop

be satisfied tevrede

dissapointed teleurgesteld

leave verlaat

meet someone ontmoet

resolve/settle uitsorteer

introduce voorstel

deliver / give Afglewer / gee

take a test doen 'n toets

review hersien

preview voorskou

chat gesels

gossip skinder

try hard probeer hard

fix maak reg

handle (situation) hanteer

download aflaai

think (wrong assumption) dog

to wish somebody.. wens

steal steel

recommend stel voor

to rain ren

to snow sneeu

pull trek

push druk

to inform in kennis stel

have free time vrye tyd

exercise oefen

stay at / live at bly

prepare voorberei

seek / look for soek

find kry

put sit neer

become word

seem dit lyk

explain verduidelik

show wys

try probeer

do your best to... doen jou bes

keep hou

press druk

move (house) trek

believe glo

include insluit

allow toelaar

require eis

describe beskryf

agree stem saam

die gaan dood

rescue red

report rapporteer

discuss bespreek

guess raai

regret berou

throw gooi

encourage aanhits

worry bekommer

relax ontspan

be relieved wees verlig

know (a person) ken

smoke (cigeratte) rook

drink alcohol drink

seperate skei

look after kyk na

dare waag

dare not waag nie

pretend maak of
Time words now nou

later later

today vandag

tomorrow mre

yesterday gister

this year hierdie jaar

last year verlede jaar

next year volgende jaar

always altyd

never nooit

sometimes somtyds

recently onlangs

often gereeld

every elke

day dag

daily daagliks

week week

weekend naweek

weekday weeksdag

month maand

year jaar

hour uur

minute minuut

second sekonde

this time hierdie keer

next time volgende keer

last time verlede keer

first time eerste keer

morning oggend

noon middag

afternoon na middig

evening aand

before voor

after na

spring lente

summer somer

winter winter

fall herfsDescribing Things big groot

small klein

old (person) oud

young jonk

new nuut

good goed

bad sleg

a little 'n bietjie

a lot baie

a few 'n paar

heavy swaar

fast vinnig

slow stadig

hot warm

cold koud

long lank

short kort

wide wyd

narrow nou

thick dik

thin dun

tall lank

close naby

far vr

dirty vuil

clean skoon

looks good lyk goed

sounds good klink goed

smells good ruik goed

sweet soet

salty souterig

sour suur

bitter bitter

spicy warm

fun lekker

beautiful pragtig

handsome aantreklik

polite ordentlik

cute oulik

ugly lelik

crazy mal

delicious heerlik

fat vet

thin maer

easy maklik

difficult moeilik

light lig

soft sag

hard hard

smooth glad

rough rof

safe veilig

dangerous gevaarlik

smart slim

stupid dom

funny snaaks

interesting interessant

boring verveelig

right reg

wrong verkeerd

loud hard

soft (sound) sag

expensive duur

cheap goedkoop

convinient gerieflik

very baie

extremely verskriklik

healthy gesond

stuck sit vas

fluent vlot

rich ryk

poor arm

clear /distinct helder

seriously ernstig

special spesiaal

common algemeen

important belangrik

average gemiddeld

usefull handig

noisy raserig

quiet stil

the same die selfde

different anders

modern modern

ancient outyds

traditional tradisioneel

natural natuurlik

successful suksesvol
Objects book boek

thing ding

pen pen

pencil potlood

paper papier

map kaart

photo foto

menu spyskaart

telephone telefoon

knife mes

fork vurk

spoon lepel

cup koppie

plate bord

bowl bak

table tafel

chair stoel

bed bed

computer rekenaar

television televisie

camera kamera

cellphone selfoon

movie rolprent

money geld

this dit

that daardie

food kos

breakfast ontbyt

lunch middagete

dinner aandete

flower blom

tree boom

mountain berg

plant plant

grass gras

lawn grasperk

house huis

door deur

wall muur

bridge brug

stone steen

road pad

entrance ingang

exit uitgang

room kamer

cash kontant

credit card krediet kaart

poster plakkaat

ticket kaartjie

webpage webwerf

gift geskenk

sun son

moon maan

star ster

cloud wolk

garbage vullis

animal dier

clothes klere

hat hoed

jacket baadjie

sweater (wool) trui

shoes skoene

socks kouse

box boks

luggage begasie

backpack rugsak

medicine medisyne

key sleuter

toothpaste tandepasta

tootbrush tandeborsel

towel handdoek


  please support me on Facebook  YouTube Twitter or send me a message .

Back to top

mail Please contact me if you have any questions or comments.      |    2012 HeinsUniverse.com