homeafrikaans

Learn some basic Afrikaans words. Here are word lists with Afrikaans to English translations
Topic English Word
Afrikaans Word

Conjunctions and en

if as

although alhoewel

but maar

because omdat

only net

not yet nog nie

thus dus

first eerste

afterwards na die tyd

of course natuurlik

suddenly skielik

then dan

not only nie netNouns (Abstract) number nommer

name naam

situation situasie

height hoogte

size grootte

weight gewig

length lengte

sound klank

smell reuk

meaning betekenis

chance kans

opportunity geleentheid

habit gewoonte

experience ondervinding

method metode

plan plan

freedom vryheid

suggestion voorstel

problem probleem

pressure druk

question vraag

joke grappie

news nuus

test toets

now nou

time tyd

during gedurende

date (time) datum

few min

half half

many baie

majority meerderheid

whole hele

birthday verjaarsdag

story storie

science wetenskap

history geskiedenis

weather weer

culture kultuur

personalilty persoonlikheid

language taalOther Adv & Adj maybe miskien

certainly verseker

probably miskien

difficult / hard moeilik

already alreeds

at the same time terselfdetyd

should moet dalk

originally oorspronklik

really regtig

fake vals

fair regverdig

unfair onregverdig

reasonable redelik

unreasonable onredelik

famous beroemd

  please support me on Facebook  YouTube Twitter or send me a message .

Back to top

mail Please contact me if you have any questions or comments.      |    2013 HeinsUniverse.com