home

afrikaans

Learn some Afrikaans words and phrases. Afrikaans is spoken in South Africa and Namibia. It's easy to learn!
Here is a prayer about stuttering


Hakkelgebedpraystutterer's prayer


Gebed van 'n hakkelaar op die oorwinningspad

O Heer my God ek dank U vir al my wonderlike gawes
Heer ek dank U dat U my so lief het
om my uit te daag om ‘n sterk man te wees
Here ek staan nederig voor U
en vra dat U my gedagtes sal oop en helder hou,
Herhinner my U het aan my die gawe gegee het
om myself ten volle uit te druk
ook dat U elke mens spesiaal gemaak het
en konstant op ‘n spesiale manier vorm

ek wil my doel in fokus hou omdat .
dit my verantwoordelik is
om my volle potensiaal vir U te bereik en te onderhou.
ek doen dit as U my lei om gesonde asemhalings,
spraak en denk gewoontes te beoefen,
Heer ek dank U dat U my gelei het na kennis,
na ondervindinge en na mense
wat dit ontbloot het,
U gee my krag om die valse vrese te oorkom,
help my om nie in te gee tot vermydings versoekings nie.
Heer laat my elke keer besef dat vermydings
my verder weg dryf van my ware self en van U af,
Keer my om myself nie te verswak met blinde gedrag nie,
ek is U juweel, straf my as ek U eiendom beskadig

Heer, versterk my verstand en hart
om ander se reaksies te vergewe,
herhinner my dat hulle slegs mense is,
gebruik my om hulle te inspireer
Here gee my selfvertroue in uitdagende situasies,
herhinner my dat ek alles wat ek nodig het reeds het
Heer dankie dat U my laat opstaan elke keer as ek val
Vul my met vrees om te besef dat as ek nie gaan verander nie
gaan ek vir altyd dieselfde bly
Maar laat my nie vergeet hoe ek al verander het nie,
en dat ek trots moet wees
Heer verlos van die luiheid,
want om lui te wees laat my weer en weer val Here

As ek praat wil ek my oŽ rig op ander,
my ken hoog hou,
my skouers laat ontspan,
maak my postuur sterk
Laat ek elke sekonde waardeer en gebruik,
laat die tydsdruk verlig, ek wil glimlag,
herhinner my verantwoordelikheid
om met my elegante stem ander gerus te stel.
Verdryf die skaamgeid Here,
U weet dat ek dit oorkom as ek dit ontbloot,
hou my stem opreg en by my hart Here,
by U
Here U gee my die krag en wysheid
om die onvoldoende te herhaal en te verbeter.
U het my dit laat leer om my die beste vir U te maak.

As die vrees en angs my oorweldig Here,
waar ander slegs ‘n stilte sien maar ek in ‘n tweestryd is,
dryf my met U warm asem en ek sal oorwin.
Here U laat my volhard deur die gemaklike tye en die moeisame tye.
U is tyd Here, en U seŽn die wat volhard met tyd,
U sal my nie iets gee
wat ek nie sterk genoeg is om te oorwin nie Here.
Ek wil oorwin Here, vir U!
Laat ek volhard om myself te verlos van skuldgevoelens
en angs teenoor my geliefdes Here.
Dankie vir die geliefdes wat my ondersteun.
Lei my om hulle te gebruik want hulle is daar vir my.

Heer laat my werk om die bitter uit my mond te spoel,
laat my altyd streef om my beste te wees,
selfs al is die nie soos ander om my nie.
As dit U wil Here… want slegs deur U gees in my kan ek ontspan,
kry ek krag, kry ek asem, kan ek praat.

Amen

Prayer of a stutterer on his road to victory

O Lord my God I thank you for all my amazing gifts
Lord I thank you that you love me so much
that you challenge me to be a better man
Lord, I stand humble before You
and ask that You will keep my mind open and clear,
Remind me that You gave me the gift
to express myself fully
and that you made everyone special,
You  are constantly forming us in your special way

I want to keep focused on my goal because
it is my responsibility
to reach my full potential and to maintain it, for You
I can achieve this when You lead me to practice healthy breathing,
speaking and thinking habits.
Lord I thank You for guiding me to the knowledge
and into experiences with people
that helped me to understand these habits.
You give me power to overcome false fears,
help me not to give into temptations of avoidence.
Lord let me realize that avoidances
lead me away from my true self and away from You.
Prevent me from weakening myself with blind behaviour
I am Your jewel, punish me if I damage your property

Lord, strengthen my heart and mind
to forgive other people's reactions
remind me that they are only human,
use me to inspire them
Lord give me confidence in challenging situations,
remind me that everything I need I already have
Lord, thank You for letting me get up every time I fall
Fill me with fear to realize that if I don't change
I'll be the same for ever.
but let me not forget the changes I have already made,
and that I should be proud
Lord release me from laziness,
if I'm lazy I'll fall down again and again

When I speak I want to look at other people,
keep my chin up,
relax my shoulders,
strengthen my posture
Let me appreciate every second and use it wisely
relieve time pressure, I want to smile,
remind me of my responsibility
to comfort other with my elegant voice.
Drive away my shyness Lord,
You know I will overcome if I expose,
keep my voice sincere and close to my heart,
close to You
Lord you give me power and wisdom
to repeat the inadequate and to improve.
You let me learn this to be the best I can be, for You.

When the fear and anxiety overwhelms me Lord,
where others only see silence but I am battling,
drive me with Your warm breath and I will conquer.
Lord let me persist through comfortable and difficult times.
You are time Lord, You bless those who persist through time.
You will not give me something
that I don't have the strength to overcome.
I want to conquer Lord, for You!
Let me endure to release myself from guilt
and anxiety towards my loved ones.
Thank you for the loved ones that support me.
Lead me to use them, because they are there for me.

Lord let me work to rid myself of bitterness,
let me always strive to be the best I can,
even if it is not like those around me.
If it is your will Lord..because only through your Spirit can I relax,
can I be empowered,  can I breathe, can I speak.

Amen
mail Please contact me if you have any questions or comments.      |    © 2012 HeinsUniverse.com